Repræsentantskabsmøde

23. februar 2024

Der indkaldes herved til repræsentantskabsmøde

onsdag den 13. marts 2024 kl. 18.00 på Cafe Holmen

Følgende dagsorden:
1.  Valg af stemmetællere.
2.  Valg af dirigent.
3.  Bestyrelsens beretning om Sparekassens virksomhed i det forløbne år.
4.  Fremlæggelse af den reviderede årsrapporttil godkendelse.
5.  Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte        årsrapport, herunder den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen.
6.  Forslag fremsat af direktionen, bestyrelsen eller repræsentantskabsmedlemmer.
7.  Valg af medlemmer til bestyrelsen samt evt. valg af særligt kyndigt medlem jævnfør lovens bestemmelser vedr. revisionsudvalg.
8.  Valg af revisor.
9.  Godkendelse af Sparekassens lønpolitik.
10. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne
Henrik Bruun - Formand


Ansatte

Kontakt

Cookies