Halvårsrapport

Sparekassen oplever stadig stor tilgang af nye lokale kunder, som ønsker at benytte, og støtte op om, øens eneste lokale pengeinstitut. Dette medfører at den samlede markedsandel er stigende i sparekassens primære geografiske område. Vi oplever samtidig at flere og flere af vore kunder ønsker at bakke op om sparekassen ved tegning af garantkapital. Vi glæder os meget over denne udvikling.

Covid-19 har for nuværende ikke haft den store indvirkning på sparekassens kunder.

Arbejdsløsheden er meget lav blandt arbejdstagerne, hvilket gør at vore private kunder oplever stabile indkomstforhold.

Vore erhvervskunder oplever stor ordreindgang. Udfordringen for nuværende synes ikke at være mangel på arbejde, men mere om man kan skaffe den fornødne arbejdskraft.

Landbruget har i 1. halvår af 2021 oplevet gode bytteforhold, hvilket har medført at vi har kunnet tilbageføre landbrugsrelaterede nedskrivninger i et vist omfang.

Sparekassen har i løbet af 2020 reserveret tkr. 3.000 til imødegåelse af tab forårsaget af Coronaen. Sparekassen har af forsigtighedshensyn valgt at bibeholde denne reservation. Vi opretholder ligeledes en reservation i solvensbehovet på 0,25 % af de vægtede aktiver, hvilket kan omregnes til tkr. 1.281.

Sparekassens udlån er stigende. Vi har i 1. halvår af 2021 oplevet stor aktivitet på alle forretningsområder, i særdeleshed på boligområdet.

Den store aktivitet, sammenholdt med kundetilgangen påvirker udlånet positivt.

Regeringens hjælpepakker vil løbende blive udfaset, og vi må forvente at udlånet til vore virksomheder vil være tilsvarende stigende – dog oplever de fleste virksomheder god indtjening, og der afdrages på lån hos os.

Vi har igen i 1. halvår af 2021investeret meget i vores IT-systemer. Denne investering skal ses som en investering i fremtiden, hvor grundig kunderådgivning og hurtig og automatiseret sagsbehandling forventes at komme yderligere i fokus. Til at understøtte denne udvikling, er det nødvendigt med de bedste IT-mæssige hjælpeværktøjer. Indsatsen mod hvidvask, KYC m.v. fylder stadig mere og mere, ligesom de indberetningsforpligtelser vi har til Finanstilsynet m.v. til stadighed bliver mere og mere omfattende. Det er derfor også på denne front vigtigt at vores IT-systemer leverer de oplysninger vi skal bruge, uden at disse kræver alt for megen efterbehandling.

Det generelt lave renteniveau påvirker dog sparekassens indtjening på det store indlånsoverskud i negativ retning. Fondsbeholdningen udviser 30/6 2021 et kurstab på tkr. 1.001.

Vi glæder os derfor over den fortsatte solide primære indtjening. Den primære indtjening udviser en stigning på 14 %. Dette forhold er meget positivt - i særdeleshed i disse tider, hvor fondsbeholdningen samlet set ikke synes at bidrage til sparekassens samlede indtjening.

Det er sparekassens holdning at vi skal være tilgængelige, have åbne kasser, kunne tilbyde rådgivning på højt niveau tillige med hurtig sagsbehandling. Disse parametre koster lidt på indtjeningen, men vi mener at netop disse faktorer er det, vi skal tilbyde som lokalt pengeinstitut.

Udviklingen i sparekassens aktiviteter og økonomiske forhold.

Sparekassens generelle økonomiske forhold må betegnes som værende stabile, selvfølgelig skal den generelle konjunkturudvikling og Covid-19 tages i betragtning.

I ledelsesberetningen i årsrapporten for 2020 blev det oplyst at vi i 2021 forventede et ordinært resultat før kursreguleringer, nedskrivninger og afskrivninger (primær drift) i størrelsesordenen 8,0 – 9,0 mio. kr. samt et års resultat i intervallet 4-8 mio. kr.

Den primære indtjening 1. halvår 2021 kan opgøres til 5,1 mio. kr.

Vi fastholder disse forventninger, om end vi forventer at havne i den øvre ende af intervallet.

De største usikkerheder til resultatet i 2. halvår relaterer sig til nedskrivninger på udlån samt kursudviklingen på aktier og obligationer.

Læs hele halvårsrapporten her.


Ansatte

Kontakt

Cookies