Halvårsrapport 2020

19. august 2020

Resultat på 1,9 mio. kr. på halvåret. Halvårsresultatet udviser en tilfredsstillende primær indtjening der lever op til det budgetterede. Kapitalprocenten er opgjort til 26,4% mod 23,1% samme tidspunkt sidste år.

 

Sparekassen oplever stadig stor tilgang af nye lokale kunder, som ønsker at benytte, og støtte op om, øens eneste lokale pengeinstitut. Dette medfører at den samlede markedsandel er stigende i sparekassens primære geografiske område. Vi oplever samtidig at flere og flere af vore kunder ønsker at bakke op om sparekassen ved tegning af garantkapital. Vi glæder os meget over denne udvikling.

Covid-19 har for nuværende ikke haft den store indvirkning på sparekassens kunder. Effekten af statens hjælpepakker har delvist udlignet de negative effekter af Covid-19. Det kan dog ikke udelukkes at enkelte af sparekassens kunder vil blive påvirket i 2. halvdel af 2020.

Flere virksomheder vil alene opleve dette som en midlertidig nedgang i indtjeningen – en nedgang som virksomheden måske selv kan finansiere.

Sparekassens eksponering mod eksport orienterede virksomheder, og brancher der generelt må forvente en afmatning som følge af krisen, er forholdsvis lav.

Sparekassens private kunder synes ikke for nuværende, i særlig grad, ramt af afskedigelser.

Sparekassen har, på trods af ovenstående, af forsigtighedshensyn valgt at nedskrive tkr. 2.000 til de eventuelle negative virkninger af Covid-19.

Landbruget har gode bytteforhold for øjeblikket, hvilket har medført at vi har kunnet tilbageføre nedskrivninger i et vist omfang.

På trods af kundetilgangen er sparekassens udlån ikke stigende i.f.t. ultimo 2019. Dette forhold kan især tilskrives regeringens hjælpepakker som vore erhvervskunder har fået udbetalt i 1. halvår af 2020. Hertil kommer virkningen af den manglende afregning af a-skat m.v. Vi må forvente at udlånet vil stige i 2. halvår af 2020, når moms m.v. igen skal afregnes, og de "lånte" beløb skal tilbagebetales til staten.

Vi har investeret meget i vores IT-systemer i 1. halvår af 2020. Denne investering skal ses som en investering i fremtiden, hvor grundig kunderådgivning og hurtig og automatiseret sagsbehandling forventes at komme yderligere i fokus. Til at understøtte denne udvikling, er det nødvendigt med de bedste IT-mæssige hjælpeværktøjer. Indsatsen mod hvidvask, KYC m.v. fylder stadig mere og mere, ligesom de indberetningsforpligtelser vi har til Finanstilsyn m.v. til stadighed bliver mere og

mere omfattende. Det er derfor også på denne front vigtigt at vores IT-systemer leverer de oplysninger vi skal bruge, uden at disse kræver alt for megen efterbehandling.

Det generelt lave renteniveau påvirker dog sparekassens indtjening på det store indlånsoverskud i negativ retning. Fondsbeholdningen udviser 30/6 2020 et kurstab på tkr. 1.595.

Sparekassen har i juni 2020 indført negative renter til private kunder. Virkningen heraf vil således indgå i sparekassens regnskab for 2. halvår 2020.

Vi glæder os derfor over den fortsatte solide primære indtjening - i særdeleshed i disse tider, hvor fondsbeholdningen samlet set ikke synes at bidrage til sparekassens samlede indtjening.

Det er sparekassens holdning at vi skal være tilgængelige, have åbne kasser, kunne tilbyde rådgivning på højt niveau tillige med hurtig sagsbehandling. Disse parametre koster lidt på indtjeningen, men vi mener at netop disse faktorer er det, vi skal tilbyde som lokalt pengeinstitut.

Udviklingen i sparekassens aktiviteter og økonomiske forhold.

Sparekassens generelle økonomiske forhold må betegnes som værende stabile, selvfølgelig skal den generelle konjunkturudvikling og Covid-19 tages i betragtning.

I ledelsesberetningen i årsrapporten for 2019 blev det oplyst at vi i 2020 forventede et ordinært resultat før kursreguleringer, nedskrivninger og sektorløsninger (primær drift) i størrelsesordenen 9,0 – 10,0 mio. kr. samt et års resultat i intervallet 4-8 mio. kr.

Vi fastholder disse forventninger, om end vi forventer at havne i den nedre ende at intervallet.

De største usikkerheder til resultatet i 2. halvår relaterer sig til nedskrivninger på udlån samt kursudviklingen på aktier og obligationer.

Læs halvårsrapporten her