Garantkapital

Få op til 3,75 % i rente

Garantkapital er risikovillig kapital, som indgår i Frøslev-Mollerup Sparekasses ansvarlige kapital, hvorfor den forhøjede rente. Garantkapital er risikomærket som et gult produkt. Garantkapital er ikke dækket af Garantiformuen, som du kan læse mere om her.

Kontovilkår:

  • Garantkapital er risikovillig, hvorfor der er nogle specielle vilkår for kontoen, som du kan se her:
  • Sparekassen vil vejlede dig omkring forholdene ved at være Garant
  • Indskyder har ret til at indtræde som Garant mod tegning af garantkapital for min. kr. 1.000 og max. kr. 200.000. Garantkapitalen tegnes altid i hele tusinde kroner.
  • Renten fra Garantkapitalen indsættes altid på en separat konto.
  • Sparekassen vil være berettiget, men ikke forpligtet til, at forrente garantkapitalen med en årlig rente på maksimalt 3,5 % over den til enhver tid gældende rente for indestående på Boligopsparing. Renten fastsættes årligt af repræsentantskabet med udgangspunkt i årets overskud og frie reserver før betaling af forrentning af garantkapital. Renten forfalder til udbetaling én gang årligt umiddelbart efter repræsentantskabsmødet. Renten tilskrives ikke garantkapitalen, men på en tilhørende rentekonto.
  • Repræsentantskabet kan ikke fastsætte en højere forrentning end foreslået eller tilrådt af bestyrelsen.
  • Det er muligt at investere pensionsmidler i garantkapital, hvorved du kan opnå fradrag for den investerede kapital. Kontakt Sparekassen herom, da specielle regler skal iagttages.
  • Ved en evt. udbetaling af garantkapitalen, vil Garanten blive skrevet op på en venteliste i Sparekassen. Denne venteliste vil blive gennemgået én gang årligt i april måned, og der vil så ske frigivelse af kapital. Dog vil ledelsen iagttage, at Sparekassens solvensdækning ikke kommer under bestyrelsens erklærede mål på 5 % overdækning.

Garantmøde:

Med tegning af garantkapital for min. kr. 1.000 får Garanten mulighed for at deltage i Sparekassens årlige garantmøde. Garantmødet afholdes hvert år i marts måned. Her er Sparekassen vært ved spisning og underholdning. På garantmødet beretter Sparekassens Direktør og Formand om årets gang i Sparekassen.